Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

collecting _ sbírající , (adj:)
collecting _ sběratelství , (n:)
collecting drain _ sběrný drén , ([eko.])
collecting dust _ dlouho nepoužívaný ,
collection _ shromažďování , (n:)
collection _ kolekce , (n:)
collection _ soubor , (n:)
collection _ sběr , (n:)
collection _ vybírání ,
collection _ sbírka , (n:)
collection area _ sběrná oblast (odpady) , ([eko.])
collection waste _ sběrový odpad , ([eko.])
collections _ sbírky , (n: pl.)
collective _ kolektiv , (n:)
collective _ družstvo , (n:)
collective _ společný , (adj:)
collective _ sdílený , (adj:)
collective _ kolektivní , (adj:)
collective bargaining _ kolektivní smlouvání , ([eko.])
collective consciousness _ vědomí sounáležitosti ke kolektivu ,
collective consciousness _ solidarita s kolektivem ,
collective farms _ kolektivní farmy , ([eko.])
collective goods _ společné statky , ([eko.])
collective noun _ podstatné jméno ,
collectively _ společně , (adv:)
collectively _ kolektivně , (adv:)
collectively _ hromadně , (adv:)
collectivisation _ kolektivizace , (n:)
collectivism _ kolektivizmus , (n:)
collectivist _ kolektivistický , (adj:)
collectivity _ kolektivita , (n:)
collectivization _ kolektivizace , (n:)
collectivize _ kolektivizovat , (v:)
collector _ inkasista ,
collector _ výběrčí , ([eko.])
collector _ sběratel , (n:)
collectors _ sběratelé , (n:)
collects _ sbírá , (v:)
colleen _ děvče ,
college _ fakulta , (n:)
college _ vysokoškolský , (adj:)
college _ univerzitní , (adj:)
college _ univerzita , (n:)
college _ universita , (n:)
college _ kolej ,
college _ kolegium ,
college _ akademie , (n:)
college _ vysoká škola ,
colleges _ koleje , (n:)
colleges _ univerzity , (n: pl.)
collegial _ kolejní , (adj:)
collegial _ kolegiální , (adj:)
collegial _ kamarádský , (adj:)
collegiality _ kolegialita , (n:)
collegian _ student , (n:)
collegiate _ kolejní , (adj:)
collegium _ kolegium ,
collet _ kleština , (n:)
collet _ svěrací objímka ,
collide _ střetnout , (v:)
collide _ střetnout se ,
collide _ kolidovat , (v:)
collide with _ narazit do ,
collide with _ kolidovat s ,
collided _ kolidoval ,
colliding _ kolidující , (adj:)
collie _ kolie , (n:)
collier _ havíř , (n:)
collieries _ šachty , (n: pl.)
colliery _ šachta , (n:)
colligate _ sjednotit , (v:)
colligate _ shrnout , (v:)
colligation _ spojení , (n:)
colligation _ sjednocení , (n:)
collimate _ kolimovat , (v:)
collimation _ kolimace , (n:)
collimation _ soustředění paprsků ,
collimator _ kolimátor , (n:)
collinear _ rovnoběžný , (adj:)
collinear _ kolineární , (adj:)
Collins _ Collins , (n: [jmén.]) , (příjmení)
collision _ kolize , (n:)
collision _ srážka , (n:)
collisional _ kolizní , (adj:)
collisions _ kolize , (n:)
collisions _ srážky , (n: pl.)
collocate _ kolokace , (n:)
collocate with _ pojit se s ,
collocation _ kolokace , (n:)
collocational _ kolokační , (adj:)
collodion _ kolodium , (n:)
collogue _ důvěrně hovořit ,
colloid _ koloid , (n:)
colloidal _ koloidní , (adj:)
colloidal dispersion _ koloidní disperze , ([eko.])
colloidal particle _ koloidní částice , ([eko.])
collop _ plátek masa , (n:)
collop _ rolka , (n:) , (vyrobená z tučného masa)
colloq _ sirka ,
colloquia _ konference , (n:)
colloquia _ kolokvium , (n:)
colloquial _ hovorový ,
colloquialism _ kolokvialismus , (n:)
colloquialism _ hovorový výraz ,
colloquially _ hovorově , (adv:)
colloquium _ kolokvium ,
colloquy _ rozhovor , (n:)
collotype _ světlotisk , (n:)
collude _ spolčit se ,
collude _ smluvit se ,
collude _ předem se domluvit ,
collude _ hrát si do ruky ,
collude _ jednat v tajné dohodě ,
colluded _ předem se domluvil ,
collusion _ tajná dohoda , (n:)
collusion _ konspirace , (n:)
collusive _ tajný , (adj:)
collusive _ podvodný , (adj:)
colluvium _ koluvium , ([eko.])
collyrium _ oční kapky ,
collywobbles _ kručení v břiše ,
collywobbles _ bolení žaludku ,
colmatage _ kolmatace , ([eko.])
colmation _ kolmace , ([eko.])
Colo _ Colo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Cologne _ Kolín nad Rýnem , ([zem.] n:)
cologne _ kolínská , (n:) , (voda)
Colombia _ Kolumbie , (n: [jmén.])
Colombian _ obyvatel Kolumbie ,
Colombians _ obyvatelé Kolumbie ,
Colombo _ hl.m. - Srí Lanka , (n: [jmén.])
Colombo _ Colombo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
colon _ tlusté střevo ,
colon _ tračník ,
colon _ dvojtečka ,
colonel _ plukovník , (n:)
colonial _ osadník , (n:)
colonial _ osadní ,
colonial _ koloniální , (adj:)
colonialism _ kolonializmus , (n:)
colonialist _ kolonizátor , (n:)
colonialist _ kolonialistický , (adj:)
colonic _ týkající se tlustého střeva , (n:)
colonies _ kolonie , (n: pl.)
colonisation _ kolonizace , (n:)
colonise _ osídlit , (v:)
colonise _ kolonizovat , (v:)
colonised _ osídlený , (adj:)
colonised _ kolonizovaný , (adj:)
colonist _ osadník , (n:)
colonist _ obyvatel kolonie ,
colonist _ kolonista , (n:)
colonists _ kolonisté ,
colonization _ kolonizace , (n:)
colonize _ kolonizovat , (v:)
colonized _ kolonizovaný , (adj:)
colonized _ kolonizoval , (v:)
colonizer _ kolonizátor , (n:)
colonnade _ sloupořadí ,
colonnade _ kolonáda , (n:)
colonnaded _ kolonádový ,
colonoscope _ sigmoidoskop , (n:)
colons _ dvojtečky , (n: pl.)
colony _ kolonie , (n:)
colopexy _ kolopexe , (n: [med.]) , (upevnění tračníku k břišní stěně)
colophon _ tiráž ,
colophony _ kalafuna , (n:)
coloptosis _ koloptóza , (n: [med.]) , (výhřez nebo poklesnutí tlustého střeva)
color _ barva , (n: [amer.])
color-blind _ barvoslepý , (n: [amer.])
Coloradan _ obyvatel Kolorada , (n:)
Colorado _ Kolorado ,
Colorado _ Colorado , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, stát v USA)
colorado beetle _ mandelinka , (n:)
Colorado Springs _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
colorant _ barvivo , (n:)
coloration _ zbarvení , (n:)
coloration _ zabarvení , (n:)
coloratura _ koloratura , (n:)
colorblind _ barvoslepý , (adj: [amer.])
colorblindness _ barvoslepost , (n: [amer.])
colorcast _ barevné vysílání ,
colored _ barevný , (adj:)
colorful _ pestrý , (adj:)
colorful _ barevný , (adj:)
colorimeter _ kolorimetr , (n:)
colorimetric _ kolorimetrický , (adj:)
colorimetry _ kolorimetrie , (n:)
coloring _ barvicí , (adj:)
colorless _ bezbarvý , (adj: [amer.])
colormap _ paleta barev , ([it.])
colormap _ mapa barev , ([it.])
colors _ barvy , (n:)
colors _ národní vlajka ,
colossal _ obrovitý , (adj:)
colossal _ kolosální , (adj:)
colossally _ kolosálně , (adv:)
Colosseum _ amfitoátr v Římě ,
colossi _ kolosy ,
colossus _ kolos , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line