Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

compiles _ kompiluje , (v:)
compiling _ kompilování , (n:)
compiling _ sbirani ,
compiling _ zpracovavani ,
complacence _ spokojenost , (n:)
complacence _ sebeuspokojení , (n:)
complacence _ samolibost , (n:)
complacency _ samolibost , (n:)
complacent _ uspokojený , (adj:)
complacent _ samolibý , (adj:)
complacently _ uspokojivě , (adv:)
complacently _ samolibě , (adv:)
complaceny _ uspokojení , (n:)
complaceny _ samolibost , (n:)
complain _ reklamovat ,
complain _ stěžovat si ,
complain about _ postěžovat si ,
complainant _ žalobce , (n:)
complainant _ stížnost , (n:)
complainant _ stěžovatel , (n:)
complained _ stěžoval si ,
complainer _ stěžující si osoba , (n:)
complaining _ stěžuje , (v:)
complaining _ stěžování , (n:)
complainingly _ naříkavě , (adv:)
complains _ stížnosti , (n:)
complaint _ reklamace ,
complaint _ žaloba ,
complaint _ stížnost , (n:)
complaint _ nářek ,
complaint _ nemoc , (n:)
complaints _ stížnosti , (n:)
complaisance _ ochota , (n:)
complaisance _ vlídnost , (n:)
complaisance _ úslužnost , (n:)
complaisant _ ochotný , (adj:)
complement _ doplněk , (n: [mat.] [lingv.])
complemental _ přídavný , (adj:)
complementarity _ komplementarita , (n:)
complementarity _ doplnění , (n:)
complementary _ komplementární ,
complementary _ doplňkový , (adj:)
complementary angles _ doplňkové úhly ,
complementary goods _ doplňkové zboží , ([eko.])
complementary inputs _ doplňkové vstupy , ([eko.])
complementary irrigation _ doplňková závlaha , ([eko.])
complementation _ komplementace ,
complemented _ doplňoval , (v:)
complements _ komplementy , (n: pl.)
completable _ kompletovatelný , (adj:)
complete _ naplnit , (v:)
complete _ dokončený , (adj:)
complete _ hotový , (adj:)
complete _ kompletovat , (v:)
complete _ vyplnit , (v:)
complete _ úplný , (adj:)
complete _ splnit , (v:)
complete _ naprostý , (adj:)
complete _ kompletní , (adj:)
complete _ doplnit , (v:)
complete _ dokonalý , (adj:)
complete _ dohotovit , (v:)
complete _ dodělat , (v:)
complete _ celý , (adj:)
complete _ zakončit ,
complete _ ukončit ,
complete _ skončit ,
complete _ plný ,
complete _ končit ,
complete _ dokončovat ,
complete _ dokončit ,
complete underground wall _ úplná podzemní stěna , ([eko.])
completed _ dokončil , (v:)
completed _ dokončený , (adj:)
completed _ hotový ,
completely _ kompletně ,
completely _ dokonale ,
completely _ úplně ,
completely _ naprosto ,
completely _ zcela ,
completely _ plně ,
completeness _ kompletnost , (n:)
completeness _ kompletnost údajů , ([eko.])
completeness _ úplnost , (n:)
completeness check _ kontrola kompletnosti , ([eko.])
completes _ kompletuje , (v:)
completing _ doplňující , (adj:)
completing _ doplňkový , (adj:)
completing _ dodatkový , (adj:)
completion _ dovršení , (n:)
completion _ dohotovení ,
completion _ kompletace , (n:)
completion _ doplnění , (n:)
completion _ dokončení , (n:)
completly mixed system _ systém s ideálním promícháváním (hydrosystém) , ([eko.])
complex _ komplex , (n:)
complex _ souhrn ,
complex _ komplikovaný , (adj:)
complex _ složený , (adj:)
complex _ spletitý , (adj:)
complex _ komplexní ,
complex _ soubor , (n:)
complex _ složitý ,
complex amelioration _ souborné meliorace , ([eko.])
complex fraction _ složený zlomek ,
complex number _ komplexní číslo ,
complex sentence _ souvětí podřadné ,
complexes _ komplexy , (n: pl.)
complexify _ zkomplikovat , (v:)
complexion _ pleť ,
complexional _ pleťový , (adj:)
complexities _ složitosti , (n:)
complexity _ komplikovanost , (n:)
complexity _ komplexnost , (n:)
complexity _ složitost , (n:)
complexity _ obtížnost , ([tech.])
complexity _ spletitost ,
complexly _ komplexně , (adv:)
compliance _ splnění , (n:)
compliance _ dodržení , (n:)
compliance _ vyhovění, svolení, harmonie , ([eko.])
compliance _ vyhovění , (n:)
compliance _ svolení , (n:)
compliance _ shoda , (n: [tech.]) , (např. prohlášení o shodě)
compliance, continuous _ vyhovění, dlouhodobé , ([eko.])
compliance, initial _ vyhovění, počáteční , ([eko.])
compliancy _ povolnost , (n:)
compliancy _ poddajnost , (n:)
compliancy _ ochota , (n:)
compliant _ povolný , (adj:)
compliant _ svolný , (adj:)
compliant _ ochotný , (adj:)
complicate _ komplikovat , (v:)
complicated _ komplikovaný , (adj:)
complicated _ spletitý , (adj:)
complicated _ zamotaný , (adj:)
complicated _ složitý ,
complicates _ komplikuje , (v:)
complicating _ komplikující , (adj:)
complication _ komplikace , (n:)
complications _ komplikace , (n:)
complicit _ mající spoluvinu ,
complicity _ spolupachatelství , (n:)
complicity _ spoluvina , (n:)
complied _ vyhověl , (v:)
complied _ splnil , (v:)
complies _ splňuje , (v:)
compliment _ poklona , (n:)
compliment _ pochválit , (v:)
compliment _ pochvala , (n:)
compliment _ pocta , (n:)
compliment _ kompliment , (n:)
compliment _ lichotka ,
complimentary _ bezplatný , (adj:)
compliments _ komplimenty , (n: pl.)
compline _ poboznost , (n: [náb.])
comply _ dostát , (v:)
comply _ vyhovět , (v:)
comply _ splňovat , (v:)
comply _ splnit , (v:)
comply with _ dodržet , (v:)
complying _ vyhovující , (adj:)
component _ složka ,
component _ komponenta , (n:)
components _ součásti , (n:)
components _ komponenty , (n: pl.)
comport _ chovat se , (v:)
compose _ sázet , (v:) , (typograf.)
compose _ uspořádat , (v:)
compose _ urovnat , (v:)
compose _ upravit , (v:)
compose _ sepsat , (v:)
compose _ komponovat , (v:)
compose _ složit ,
compose _ skládat ,
compose oneself _ ovládnout se , (v:)
compose oneself _ uklidnit se , (v:)
composed _ soustředěný , (adv:)
composed _ vyrovnaný , (adj:)
composed _ klidný , (adv:)
composed _ složený , (adj:)
composed of _ složený z ,
composedly _ vyrovnaně , (adv:)
composedly _ klidně , (adv:)
composer _ skladatel ,
composer _ skladatelka ,
composers _ skladatelé , (n:)
composing _ vytváření , (n:)
composing _ skládání , (n:)
composing _ komponování , (n:)
composite _ složený ,
composite number _ složené číslo ,
compositeness _ složenost , (n:)
composition _ složení , (n:)
composition _ kompozice , (n:)
composition _ skladba ,
compositional _ kompoziční , (adj:)
compositions _ skladby , (n: pl.)
compositions _ sestavy , (n: pl.)
compositor _ typograf , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line