Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

contact _ informátor , (n:)
contact _ dotek , (n:)
contact _ prostředník , (n:)
contact _ dotyk , (n:)
contact _ zprostředkovatel ,
contact _ kontaktovat , (v:)
contact _ kontaktní , (adj:)
contact _ kontakt , (n:)
contact _ kontaktujte ,
contact _ styk ,
contact aerobic sludge stabilization _ kontaktní aerobní stabilizace kalu , ([eko.])
contact chamber _ kontaktní nádrž , ([eko.])
contact element _ kontakt , (n:)
contact filter _ kontaktní filtr , ([eko.])
contact herbicide _ kontaktní herbicid , ([eko.])
contact insecticide _ kontaktní insekticid , ([eko.])
contact layer _ kontaktní zóna (voda) , ([eko.])
contact lens _ kontaktní čočka ,
contact lenses _ kontaktní čočky , (n: pl.)
contact ratio _ kontaktní poměr (kanalizace) , ([eko.])
contact spring _ kontaktní pramen , ([eko.])
contact us _ kontaktujte nás ,
contact zone _ kontaktní zóna (voda) , ([eko.])
contactable _ schopný být kontaktován ,
contacted _ kontaktovaný , (adj:)
contacting _ kontaktující , (adj:)
contacting _ kontaktování , (n:)
contactor _ stykač ,
contacts _ kontakty , (n: pl.)
contagion _ nakažení , (n:) , (med.)
contagion _ nákaza , (n:)
contagious _ nakažlivý , (adj:)
contagious laughter _ nakažlivý smích ,
contagious ward _ infekční pokoj , , (určený pro infekční nemocné)
contagiousness _ kontagiozita , (n:)
contain _ zkrotit , (v:)
contain _ krotit , (v:)
contain _ obsahovat , (v:)
containable _ obsažitelný , (adj:)
contained _ uvážlivý , (adj:)
contained _ obsahoval , (v:)
container _ přepravka , (n:)
container _ kontejner , (n:)
containerization _ kontejnerizace , (n:)
containerize _ kontejnerizovat , (v:)
containerized _ kontejnerizovaný , (adj:)
containers _ kontejnery , (n: pl.)
containership _ kontejnerová loď ,
containing _ obsahující , (adj:)
containment _ omezení , (n:)
containment _ kontrola , (n:)
contains _ obsahuje , (v:)
contaminant _ znečišťující látka , (n:)
contaminate _ znečistit , (v:)
contaminate _ zamořit , (v:)
contaminate _ nakazit , (v:)
contaminated _ kontaminovaný , (adj:)
contaminated site _ stará zátěž (odpady) , ([eko.])
contaminated site sanitation _ sanace staré zátěže , ([eko.])
contamination _ znečištění , (n:)
contamination _ zamoření , (n:)
contamination _ kontaminace , (n:)
contaminator _ znečišťovatel , (n:)
contamining component _ znečišťující složka (vodní hospodářství) , ([eko.])
contemn _ pohrdat , (v:)
contemn _ opovrhovat , (v:)
contemplate _ zamýšlet ,
contemplate _ zvažovat , (v:)
contemplate _ uvažovat , (v:)
contemplate _ rozjímat , (v:)
contemplate _ přemýšlet , (v:)
contemplate _ hloubat , (v:)
contemplated _ zvažovaný , (adj:)
contemplating _ zvažující , (adj:)
contemplating _ zamýšlející , (adj:)
contemplating _ uvažující , (adj:)
contemplating _ hledící , (adj:)
contemplation _ rozjímání , (n:)
contemplative _ zamyšlený , (adj:)
contemplativeness _ zamyšlenost , (n:)
contemplativeness _ hloubavost , (n:)
contemporaneity _ soudobost , (n:)
contemporaneous _ současný , (adj:)
contemporaneous _ souběžný , (adj:)
contemporaneous erosion _ soudobá eroze , ([eko.])
contemporaneously _ současně , (adv:)
contemporaneously _ souběžně , (adv:)
contemporaneousness _ současnost , (n:)
contemporaries _ vrstevníci , (n: pl.)
contemporaries _ současníci , (n: pl.)
contemporary _ moderní ,
contemporary _ současník , (n:)
contemporary _ soudobý , (adj:)
contemporary _ současný ,
contemporize _ synchronizovat , (v:)
contempt _ opovržení , (n:)
contempt _ opovrhování , (n:)
contemptibility _ zavržitelnost , (n:)
contemptible _ opovrženíhodný , (adj:)
contemptible _ odporný , (adj:)
contemptibly _ opovrženíhodně , (adv:)
contemptuous _ pohrdavý , (adj:)
contemptuously _ pohrdavě , (adv:)
contemptuously _ opovržlivě , (adv:)
contemptuousness _ opovržení , (n:)
contemptuousness _ pohrdání , (n:)
contend _ zápolit , (v:)
contend _ tvrdit , (v:)
contend _ potýkat , (v:)
contend _ bojovat , (v:)
contended _ tvrdil , (v:)
contended _ bojoval , (v:)
contender _ soutěžící ,
contender _ uchazeč , (n:)
contenders _ uchazeči ,
contending _ nepřátelský , (adj:)
contending _ protichůdný , (adj:)
contends _ tvrdí , (v:)
contends _ bojuje , (v:)
content _ náplň , (n:)
content _ obsah , (n:)
content _ spokojit , (v:)
content _ spokojený , (adj:)
contented _ spokojený ,
contented _ spokojen ,
contentedly _ spokojeně , (adv:)
contention _ tvrzení , (n:)
contention _ spor , (n:)
contention _ neshoda , (n:)
contention _ názor , (n:)
contentious _ sporný , (adj:)
contentiously _ sporně , (adv:)
contentiousness _ svárlivost , (n:)
contentment _ spokojenost ,
contents _ obsah ,
contents _ náplň ,
conterminal boundary _ společná hranice ,
contest _ zápas , (n:)
contest _ utkání , (n:)
contest _ soutěžit , (v:)
contest _ volební boj ,
contest _ soutěž ,
contestable _ napadnutelný , (adj:)
contestant _ závodník , (n:)
contestant _ soutěžící , (adj:)
contestants _ závodníci , (n: pl.)
contestants _ soutěžící , (adj:)
contestation _ kontroverze , (n:)
contested _ soutěžil , (v:)
contests _ soutěže , (n:)
contests _ zápasy , (n: pl.)
context _ kontext , (n:)
context _ souvislost ,
contexts _ souvislosti , (n:)
contexts _ kontexty , (n: pl.)
contextual _ kontextový , (adj:)
contextualisation _ kontextualizace , (n:)
contextualize _ uvést do kontextu ,
contextually _ souvisle , (adv:)
contiguity _ sousedství , (n:)
contiguity _ blízkost , (n:)
contiguous _ sousedící , (adj:)
contiguous _ přiléhající , (adj:)
contiguous angles _ přilehlé úhly , ([mat.])
contiguously _ nedaleko , (adv:)
continence _ zdrženlivost , (n:)
continency _ zdrženlivost , (n:)
continency _ střídmost , (n:)
continent _ světadíl ,
continent _ pevnina ,
continent _ kontinent , (n:)
continental _ pevninský , (adj:)
continental _ kontinentální , (adj:)
continental breakfast _ lehká snídaně ,
continental code _ Morseova abeceda ,
continental drift _ kontinentální drift ,
continental shelf _ kontinentální šelf ,
continental slope _ kontinentální svah , ([eko.])
contingence _ dotyk , (n:)
contingence _ styk , (n:)
contingencies _ nahodilosti , (n:)
contingencies _ eventuality , (n: pl.)
contingency _ možnost , (n:)
contingency _ eventualita , (n:)
contingency _ kontingence ,
contingency _ rezervní ,
contingency _ možnost, náhoda , ([eko.])
contingency _ nahodilost , (n:)
contingency fund _ rezervní fond , ([eko.])
contingent _ nahodilý , (adj:)
contingent _ kontingentní ,
contingent _ skupina , (n:)
contingent _ podmíněný , (adj:)
contingent _ kontingent , (n:)
contingent claim _ potenciální nárok ,
contingent liability _ podmíněná závaznost , (n:)
contingent valuation approach _ metoda kontingentního hodnocení , ([eko.])
continua _ spojitost , (n:)
continua _ nepřetržitost , (n:)
continuable _ prodloužitelný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line